• Phan Thị Minh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0123553884
  • Email:
   hanhtntranphu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thái Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0935211028
  • Email:
   hanhtntranphu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Viết Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01688393739
  • Email:
   cuong.gv.thpttranphugialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Tiên Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Vật Lý
  • Điện thoại:
   0985860228
  • Email:
   hoangtien81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: