• Phạm Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo Vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Chu Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01636717989
  • Email:
   thuan.gv.thpttranphu.gialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Giới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bi Thư Chi Bộ - Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ Văn Học
  • Điện thoại:
   0914021111
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng VP
  • Điện thoại:
   0986874138
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0974714449
  • Email:
   lth.huonglt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đình Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0906047675
  • Email:
   quynhhoa52@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bế Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01274968188
  • Email:
   diepbethi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0984335085
  • Email:
   khachhang201480@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: