• Nguyễn Văn Giới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914021111
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Khắc Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01649872695
  • Email:
   khactinh72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: